Popis funkcionalit

 Základní cíle projektu

Hlavním výstupem projektu je samotný integrovaný dopravní systém, pořízená zařízení pro bezproblémový chod systému – centrum IDS, odbavovací a dobíjecí zařízení, clearingové centrum a personifikační místo. Díky projektu bude možné rozšířit a prohloubit dosavadní dopravní systémy a provést tarifní integraci. V souvislosti s projektem vzniknou minimálně čtyři nová pracovní místa.

 

Projekt sleduje obecný cíl prioritní osy 1, kterým je „Zvýšit dostupnost regionu a efektivnost dopravy při respektování ochrany životního prostředí“.

 

Přínosy projektu

Postupný nárůst individuální dopravy a s ním spojené negativní jevy si začaly vynucovat výraznější podporu veřejné dopravy. Jednou z možností podpory je i zřízení integrovaného dopravního systému. V jeho rámci zajišťuje veřejnou dopravu více dopravců za společných tarifních podmínek podle koordinovaných jízdních řádů. Tento model je výhodný i pro města a obce, protože jsou vyloučeny jednak konkurenční boje mezi dopravci (naddimenzování lukrativních přepravních směrů ve snaze pobrat co největší díl cestujících a diskriminace méně vytížených relací), ale hlavně úsporou finančních prostředků, které obce a kraje do veřejné dopravy vkládají - koordinované jízdní řády omezují souběhy a jednotlivé dopravní prostředky jsou tak účelněji vytěžovány.

 

 Významné snížení doby nezbytné k odbavení cestujících a tím významné zvýšení stability celého dopravního systému

 Zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy

 Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu a atraktivitu regionu pro investice, podnikání a život obyvatel.

 Zvýšení efektivity dopravní obslužnosti v území.

 Lepší návaznost spojů v integrovaném systému

 Vyřešení problému s clearingem tržeb subjektů zapojených do integrovaného systému

 Realizací společného odbavovacího systému v rámci integrovaného dopravního systému Královéhradeckého a Pardubického kraje dojde k úspoře finančních nákladů v odhadovaném rozsahu až 13 mil. Kč.

 

Obsah a výstupy projektu

Výstupy projektu a dopad projektu jsou realizovány na území Královéhradeckého a Pardubického kraje.

 

1)       Bylo vytvořeno 24 dobíjecích a kontaktních míst u dopravců

2)       Došlo k vybavení celkem 643 vozidel autobusové dopravy kompatibilními odbavovacími zařízením (zajištění spojů v rámci integrovaného dopravního systému Královéhradeckého a Pardubického kraje) – viz. seznam níže

3)       Byl vytvořen centrální systém pro clearing služeb, dispečerský systém IDS, cardmanagement, personifikační a servisní místo

4)       Vznikla 4 nová pracovní místa vytvořená žadatelem

 

Dopad projektu je na území regionů Královéhradeckého a Pardubického kraje, které jsou součástí integrovaného dopravního systému.

Vlastník a investor projektu

Vlastníkem a investorem je společnost OREDO s.r.o. založená Královéhradeckým krajem. Společnost je organizátorem dopravy v Královéhradeckém kraji a od letošního roku také získala zakázku na organizaci dopravy v kraji Pardubickém. Investor zajistí institucionální a finanční udržitelnost výstupů projektu v nezměněné podobě po dobu 5 let od finančního ukončení projektu a déle. Udržitelnost výstupů projektu bude každoročně deklarovat prostřednictvím monitorovacích zpráv o udržitelnosti. Jeho provozní náklady budou spočívat v provozu clearingového centra, v ročních splátkách pojištění, finančních poplatků spojených s vedením úvěru, úroků z úvěru a mimořádných nákladů do obnovy majetku. Provozní výnosy budou spočívat v tržbách za užívání zařízení dopravci, a dále pak za provozování systému pro objednatele veřejné dopravy, tj. Královéhradecký a Pardubický kraj, a to v takové míře, v jaké budou investorovi vznikat v souvislosti s provozem výše popsané náklady. Investice je nezisková, veškeré náklady a výnosy z provozu budou započítávány v rámci vyrovnání účtu v závazku veřejné služby dopravcům, hodnota projektu tkví ve vysokém socio-ekonomickém přínosu pro region a jeho obyvatele.

Výstupy projektu budou provozovány příjemcem dotace – společností OREDO, s.r.o. Předmětem činnosti bude provozování systému jednotného odbavení, clearingu a doprovodných služeb. Provozovatel zajistí udržitelnost pracovních míst nově vytvořených v souvislosti s projektem (celkem 4 nová pracovní místa) Lidé na nových pozicích budou zaměstnanci provozovatele. Provozovatel zajistí také rozúčtování služeb ve výši skutečných nákladů vůči dopravcům a objednatelům dopravy (Královéhradecký a Pardubický kraj). Jeho provozní náklady budou spočívat v úhradě za užívání zařízení, jejich údržbu, provoz a údržbu systému, režii a opravách, energiích a mzdách. Výnosy budou spočívat v tržbách za služby pro dopravce – údržbu odbavovacích zařízení, údržbu a provoz sytému. Ty budou vykalkulovány na základě skutečných provozních nákladů tak, aby provozem systému nevznikal zisk, ani ztráta. Vůči objednatelům dopravy budou účtovány skutečně vynaložené výdaje spojené s clearingem tržeb a cardmanagementem.